Procedure

Een medezeggenschapsorgaan of instellingsbestuur kan een geschil bij de Commissie aanmelden door middel van een verzoek waarbij uitgelegd wordt waarover het geschil gaat en waarbij alle relevante stukken worden meegezonden. Het verzoek wordt ingediend door het indienen van een zaak.
De wederpartij wordt vervolgens door de Commissie in de gelegenheid gesteld een verweer in te dienen. 

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Zitting en uitspraak

Vervolgens houdt de Commissie in de regel een openbare (online) zitting waarin partijen in de gelegenheid gesteld worden hun standpunten nader toe te lichten en vragen van de Commissie te beantwoorden.

Na de zitting volgt een schriftelijke uitspraak van de Commissie waarin deze een oordeel over het geschil geeft. De uitspraak van de Commissie is bindend voor partijen.

Tegen de uitspraak van de Commissie kan elke partij binnen 1 maand na de datum van de uitspraak beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Het beroep moet gegrond zijn op de stelling dat de geschillencommissie de wet niet juist heeft toegepast. Tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer staat geen beroep open.
Het medezeggenschapsorgaan kan niet in de proceskosten van het beroep veroordeeld worden.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.