In het kort

In het mbo is de medezeggenschap voor personeel en ouders en studenten als volgt geregeld: voor het personeel van de mbo-instellingen zijn er ondernemingsraden. Daarop is de Wet op de ondernemingsraden van toepassing. Voor mbo-studenten zijn er studentenraden binnen alle mbo-scholen. De wet schrijft voor dat er in sommige situaties ouderraden moeten worden ingesteld. Deze raden zijn verplicht in aoc’s en scholengemeenschappen waarin voortgezet onderwijs en mbo verenigd zijn. Binnen roc’s moeten ouderraden worden ingesteld als ten minste 25 ouders daartoe een verzoek doen.

Geschillen tussen het bevoegd gezag en de studentenraad of de ouderraad kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen studenten en ouders MBO. Alle mbo-instellingen zijn van rechtswege bij deze Commissie aangesloten. Er zijn drie soorten geschillen waarvan de Commissie kennis kan nemen:

  • instemmingsgeschillen
    bijvoorbeeld: over het schoolkostenbeleid of de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouder- of studentbijdrage (art. 8a.2.2, derde lid), de hoofdlijnen van de begroting (art. 8a.4.6)
  • adviesgeschillen
    bijvoorbeeld: over inkrimping, uitbreiding, fusie en overdracht van de instelling (art. 8a.2.2, vierde lid)
  • interpretatiegeschillen (de interpretatie van hoofdstuk 8a dan wel het reglement)

De uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Soms kan ook de ondernemingsraad naar de Landelijke Commissie voor Geschillen studenten en ouders MBO
Op een aantal punten kan er sprake zijn van samenloop van bevoegdheden van de studentenraad met bevoegdheden van de ondernemingsraad. Bijvoorbeeld als het gaat om:
- het instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van het medezeggenschapsstatuut
- het adviesrecht over de profielen van de raad van toezicht.

In deze gevallen kan dan een geschil ontstaan tussen het bevoegd gezag en de ondernemingsraad. Dit geschil kan worden voorgelegd aan de Commissie die in deze gevallen de rol van Bedrijfscommissie vervult zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. De Commissie tracht een minnelijke schikking tot stand te brengen. Als dit niet lukt, brengt de Commissie aan partijen schriftelijk verslag uit van haar bevindingen met een advies omtrent de oplossing van het geschil tussen het bevoegd gezag en de ondernemingsraad.

Commissieleden

prof. mr. M.T.A.B. Laemers

prof. mr. M.T.A.B. Laemers

voorzitter
prof. mr. dr. W.L. Roozendaal

prof. mr. dr. W.L. Roozendaal

vicevoorzitter
mr. drs. G.W. van der Brugge

mr. drs. G.W. van der Brugge

lid, voordracht MBO Raad
mr. B.E.M. Dijkman

mr. B.E.M. Dijkman

lid, voordracht MBO Raad
L.M.H. Brouwers

L.M.H. Brouwers

lid, voordracht JOB
B. Drop

B. Drop

lid, voordracht JOB