In het kort

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de medezeggenschap op scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als partijen die betrokken zijn bij de medezeggenschap er bij een meningsverschil niet uitkomen, kan in bepaalde gevallen een geschil voorgelegd worden aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).

Een geschil kan worden voorgelegd door het bevoegd gezag of door het medezeggenschapsorgaan dat bij het onderwerp betrokken is (bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de geleding, een deelraad, enz.). De Commissie doet een bindende uitspraak, alle partijen moeten zich hieraan houden.
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op grond van de wet aangesloten bij de LCG WMS.

Geschillen kunnen gaan over

  • instemming: als het bevoegd gezag niet de vereiste instemming voor een voorgenomen besluit heeft gekregen;
  • advies: als het bevoegd gezag een besluit neemt over een onderwerp waarvoor het adviesrecht geldt en geen advies gevraagd heeft dan wel het uitgebrachte advies van het medezeggenschapsorgaan niet volgt;
  • inhoud reglement en statuut: als het bevoegd gezag voor de inhoud van het medezeggenschapsstatuut of -reglement geen instemming van het medezeggenschapsorgaan heeft gekregen;
  • naleving: als het bevoegd gezag of het medezeggenschapsorgaan de verplichtingen jegens elkaar die volgen uit de Wms of een onderwijswet, niet naleeft;
  • andere geschillen die in het medezeggenschapsreglement zijn genoemd.​

Richtinggevende uitspraken

De uitspraken van de Commissie kunnen voor de toepassing van de Wms en de uitvoering van de medezeggenschap op scholen van richtinggevend belang zijn.
Ga naar de themapagina richtinggevende uitspraken. 

Ondernemingskamer

Tegen de uitspraken van de LCG WMS kan het bevoegd gezag dan wel het medezeggenschapsorgaan beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Dat kan binnen een termijn van 1 maand nadat degene die beroep instelt van de uitspraak op de hoogte is gesteld.

Downloaden

Informatiebrochure over de procedure bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS   (pdf)

Commissieleden

prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens

prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens

voorzitter
mr. C.J.H.G. Bronzwaer

mr. C.J.H.G. Bronzwaer

vicevoorzitter
A.L.M. van Geel

A.L.M. van Geel

lid namens de besturenorganisaties
drs. H.J. van Rooijen

drs. H.J. van Rooijen

lid namens de besturenorganisaties
mr. J. Sperling

mr. J. Sperling

lid namens de personeels / ouder / leerlingorganisaties

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.