In het kort

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs een advies uitbrengen. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen.

De Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs behandelt klachten over islamitische scholen voor primair of voortgezet onderwijs die lid zijn van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). Of de school is aangesloten kunt u zien op de website van de ISBO of navragen op school. Als de school niet aangesloten is bij de ISBO, kan zij zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van Onderwijsgeschillen.

Klachten kunnen onder andere worden ingediend over:

  • communicatie
  • veiligheid op school, bijvoorbeeld pesten
  • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • sancties tegen leerlingen
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie

Voordat een klacht wordt ingediend moet deze in principe eerst worden ingediend bij het schoolbestuur of de Centrale Directie van de school. Klachten over seksuele intimidatie kunnen wel direct bij de Commissie worden ingediend.

De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het schoolbestuur (ook bevoegd gezag genoemd). De Commissie kan aanbevelingen doen over maatregelen die het bevoegd gezag van de school kan nemen.

Commissieleden

  • mr. F. Arslan, voorzitter
  • drs. T. Bouhkim, vice-voorzitter
  • mr. A. Alam-Khan, lid
  • mr. P.H.M. Kanters, lid

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.