Procedure

U kunt een klacht voorleggen aan de LKC als de school of het samenwerkingsverband waar de klacht speelt, is aangesloten bij Onderwijsgeschillen. Het kan gaan om klachten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Alle scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, zowel openbare als bijzondere (bijvoorbeeld katholieke-protestantse- en islamitische scholen).
Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen klachten indienen. Hieronder leest u meer over de procedure die de commissie volgt als er een klacht wordt ingediend.

Downloaden

informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. (pdf)

Over wie kunt u klagen?

Klachten kunnen gaan over gedrag, omgang en beslissingen van:

 • de directeur of rector van de school of het samenwerkingsverband
 • het bestuur van de school of het samenwerkingsverband
 • een leerkracht
 • het ondersteunend personeel zoals een conciërge
 • een vrijwilliger
 • een stagiair
 • een overblijfkracht
 • en alle andere personen die werkzaam zijn voor de school.

Waar oordeelt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs niet over?

De LKC neemt niet alle mogelijke geschillen in behandeling. Voor sommige geschillen kunt u terecht bij een van de andere commissies zoals de Geschillencommissie Passend Onderwijs en de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.
De Geschillencommissie Passend Onderwijs is er voor geschillen over de toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, geschillen over het ontwikkelingsperspectief van een leerling en geschillen over verwijdering van een leerling als het verzoek binnen 6 weken na het besluit is ingediend.
De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring behandelt bezwaren tegen beslissingen van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring. De LKC neemt ook geen klachten in behandeling van personeelsleden als die klachten vooral betrekking hebben op de rechtspositie van het personeelslid.

Klacht indienen binnen een jaar

De klager moet een klacht indienen binnen een jaar na de gebeurtenis. De LKC kan daarop een uitzondering maken:

 • als de klager pas na dat jaar bekend  werd met de gebeurtenis
 • als de klager  eerst geprobeerd heeft de klacht met de school of het bestuur op te lossen
 • er andere bijzondere omstandigheden zijn waardoor de klager niet eerder een klacht in kon dienen.

Voorafgaand aan het indienen van de klacht bij Onderwijsgeschillen

Elke school heeft een klachtenregeling waarin staat hoe de school omgaat met klachten en hoe de klager een klacht kan indienen. Meestal staat de regeling in de schoolgids of op de website van de school. De meeste scholen zijn aangesloten bij de LKC. Of ook uw school is aangesloten kunt u nazoeken in de schoolgids. Als partijen niet tot een oplossing komen, kan de klager een officiële klacht indienen bij het bestuur of bij de LKC. Soms sturen schoolbesturen klachten zelf door naar de LKC om een advies te krijgen.

U heeft een klacht ingediend bij de LKC

Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact met u op en bespreekt met u welke route u kiest om uw klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot één van de volgende routes:

 1. interne klachtbehandeling: de klacht wordt na overleg met betrokkenen ter behandeling doorverwezen naar het schoolbestuur; 
 2. mediation;
 3. formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC.

Route 1: de interne klachtbehandeling

​Als de Commissie denkt dat een klacht snel op het school- of bestuursniveau kan worden opgelost, kan zij de klacht doorsturen naar het schoolbestuur. Dat gebeurt nadat vanuit Onderwijsgeschillen contact is opgenomen met partijen om na te gaan of de klacht intern in behandeling genomen kan worden. Als uit de gesprekken met een secretaris-mediator van Onderwijsgeschillen blijkt dat schoolbestuur en klager zelf al hebben geprobeerd het probleem op te lossen of geen heil zien in de interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure

Route 2: mediation

Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheid van mediation verkend. 

Route 3: de formele procedure

Als de LKC ervoor kiest om de klacht via de formele procedure af te handelen dan wordt de klacht afgehandeld in drie stappen:

 1. het voorbereidend onderzoek
 2. de behandeling ter zitting
 3. vaststelling advies

In het reglement van de LKC is de procedure beschreven. 

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Het is erg belangrijk dat alle betrokkenen vertrouwelijk omgaan met het klachtonderzoek. De LKC vraagt daarom altijd om de vertrouwelijkheid in acht te nemen. De eerste brief naar de verweerder met de informatie waarover geklaagd wordt gaat altijd in een gesloten envelop naar de directeur van de school met het verzoek om deze uit te reiken aan de verweerder. Vervolgens kan de verweerder bij de LKC aangeven waar hij of zij verdere post wil ontvangen.

Behandeling ter zitting

De Commissie behandelt uw klacht met drie personen: een voorzitter en twee leden. De voorzitter is altijd een jurist. De andere leden zijn geen jurist, maar bijvoorbeeld orthopedagoog, psycholoog, arts of docent. Bij de hoorzitting is ook een secretaris van Onderwijsgeschillen aanwezig. De zittingen van de LKC zijn op woensdag, overdag. De datum van de hoorzitting deelt de LKC al snel mee aan partijen. Twee weken voor de hoorzitting ontvangen partijen een schriftelijke uitnodiging met de locatie (bijna altijd op kantoor bij Onderwijsgeschillen in Utrecht) en het precieze aanvangstijdstip. Het is belangrijk dat beide partijen bij de zitting aanwezig zijn. De Commissie krijgt dan een goed beeld van de zaak, zodat zij tot een afgewogen advies kan komen. 

Beleid ten aanzien van het verlenen van uitstelverzoeken

Om de doorlooptijd van de behandeling van klachten te bewaken, wordt een verzoek tot uitstel van de zitting in beginsel niet ingewilligd. Alleen vanwege zwaarwegende redenen kan uitstel worden verleend. Dit is ter beoordeling van de voorzitter.

Getuigen

U kunt een getuige of informant meebrengen naar de zitting. Dat kan iemand zijn die betrokken is geweest bij de situatie waar de klacht over gaat. Wilt u hier gebruik van maken? Meld dit dan aan bij de LKC. Aanmelden kan tot uiterlijk twee dagen voor de zitting.

Zitting niet openbaar

De zittingen van de LKC zijn niet openbaar. Dit betekent dat u geen publiek kunt meenemen. U mag wel een vertrouwd persoon meenemen.

Vaststelling van het advies

De LKC doet geen bindende uitspraak, maar geeft een advies. Binnen vier weken na de sluiting van de zitting stelt de Commissie dit advies vast. In het advies staat of de klacht gegrond is en doet de Commissie aanbevelingen aan het schoolbestuur over eventueel  te nemen maatregelen. Het schoolbestuur, de klager en de verweerder krijgen een afschrift van het advies.

Na de klachtbehandeling

Nadat de LKC uw klacht heeft behandeld moet het schoolbestuur zowel klager als de LKC binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie meedelen of het het eens is met het oordeel van de commissie en of  het naar aanleiding van het oordeel maatregelen zal nemen.

Rechtsbijstand

Zowel iemand die een klacht indient als iemand over wie geklaagd wordt kan rechtsbijstand inschakelen. Dit kan een advocaat zijn of een jurist van een rechtsbijstandsverzekering of vakbond. Het is niet verplicht om een gemachtigde in te schakelen. Vaak kunt u zelf heel goed verwoorden wat u vindt en is het niet nodig om een rechtsbijstandsverlener in te schakelen. Realiseert u zich dat het inschakelen van rechtsbijstand kosten met zich mee kan brengen en dat de LKC geen proceskostenveroordeling, waarbij een van de partijen de kosten moet betalen, kan uitspreken.