Wet- en regelgeving
 

Artikel 7:671a lid 2 BW biedt de mogelijkheid om bij cao een onafhankelijke en onpartijdige commissie aan te wijzen die in plaats van UWV voorafgaande toestemming dient te verlenen voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Partijen bij de cao hbo hebben in de cao hbo van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een sectorale ontslagcommissie in te stellen. Dit is geregeld in artikel S-1 cao hbo. Deze Commissie is ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen.
De ontslagcommissie is bevoegd om in de plaats van het UWV aan de werkgever toestemming te geven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 7:669 lid 3 onder a BW (het bedrijfseconomische ontslag).

​​​Downloaden