Aansluitingsinformatie voortgezet onderwijs (vo)
 

Aangesloten op grond van de wet:

Aangesloten op grond van de cao:

Aan deze Commissies kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

 • Commissie voor geschillen CAO bestuurders VO
  Tussen toezichthouders en/of bestuurders in het voortgezet onderwijs kunnen geschillen ontstaan. Als één van de partijen van mening is dat het geschil de onderlinge verstandhouding kan schaden, kan het geschil voorgelegd worden aan de Commissie. De Commissie oordeelt ook over de interpretatie van bepalingen in de cao bestuurders VO. Voor deze Commissie geldt geen aansluitingstarief, wel worden er proceskosten in rekening gebracht. 
 • Governancecommissie VO
  Leden van de VO-raad kunnen bij de Commissie een melding indienen tegen het niet naleven van de lidmaatschapseisen van de Code door een ander lid van de VO-raad.
 • Commissie melden van een misstand vo
  Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, die de Voorbeeld Klokkenluidersregeling van de VO-raad overnemen, vallen onder de bevoegdheid van de Commissie.
 • Bezwarencommissie OMO
  De Bezwarencommissie OMO is ingesteld door de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao OMO.

Downloaden

Aansluitingsformulier voortgezet onderwijs