Privacyverklaring

Stichting Onderwijsgeschillen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Wij behandelen de gegevens die aan ons verstrekt zijn zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Onderwijsgeschillen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Praktisch betekent dit dat wij:

  • alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is.
  • ons bij de verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens  die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen als dit niet nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn.
  • verwerkersafspraken maken met verwerkers en subverwerkers.
  • passend technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
  • op de hoogte zijn van uw rechten en wij u hierop wijzen.

Verwerken persoonsgegevens

Onderwijsgeschillen gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder staat per doeleinde beschreven op welke wijze wij gegevens verwerken en wat de wettelijke basis is.

Geschilbehandeling

Als u verzoekt om geschilbehandeling door één van onze commissies, dan moet Onderwijsgeschillen uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken onder andere uw naam, adres woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en leeftijd van een leerling. Door de aansluiting bij Onderwijsgeschillen hebben wij een overeenkomst met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en overige organisaties om geschillen te behandelen. Op grond van deze overeenkomst mogen wij persoonsgegevens verwerken. Daarnaast hebben wij commissies met een wettelijke taak om geschillen te behandelen.

De indiener van het geschil kan ook bijzondere persoonsgegevens inbrengen. Gegevens over gedrag en gezondheid bijvoorbeeld. Met het indienen van een geschil geeft de indiener toestemming voor het verwerken van deze gegevens. De door u aangeleverde gegevens gebruiken wij alleen om te beoordelen of en door welke commissie uw geschil in behandeling kan worden genomen.

Als de Commissie besluit om het geschil in behandeling te nemen verstrekken wij persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan de wederpartij in het kader van hoor en wederhoor. Ook de commissieleden nemen kennis van deze gegevens. Onderwijsgeschillen verwerkt alleen die gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor de geschilbehandeling. 

Beveiliging

Onderwijsgeschillen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en heeft daarvoor zowel technische als organisatorische maatregelen genomen. Zo hebben wij onze IT-systemen beveiligd. Medewerkers van Onderwijsgeschillen kunnen zowel binnen als buiten kantoor werken op een veilige beschermde omgeving. Er is wachtwoordbeleid en twee-factor authenticatie. Onze ICT-beheerder zorgt voor logging en controle van het systeem. Daarmee beschikken we over een overzicht van de bewerking van data. Van dit register vindt een continue backup plaats. Voor het veilig verzenden van e-mail maken we gebruik van een beveiligde omgeving. Van het e-mailverkeer vindt volledige logging plaats en er worden frequente back-ups gemaakt van de operationele databases. Onderwijsgeschillen slaat alle gegevens op beveiligde servers -in Europa- op. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de servers.

Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Er is een gedragsprotocol dat deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Onze medewerkers en onze commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht is schriftelijk vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenreglement en met commissieleden in een afzonderlijke overeenkomst.

Ook het gebouw is beveiligd. Papieren dossiers bewaren wij in afgesloten kasten. Ook onze website is beveiligd en er vindt actieve monitoring plaats. Met de beheerders van de systemen waarin wij gegevens verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wij evalueren de maatregelen jaarlijks en passen het beleid zo nodig aan.

Datalekken

Mocht ondanks al onze voorzorgmaatregelen sprake zijn van een datalek dan werken we volgens een protocol dat bekend is bij onze medewerkers. We archiveren de melding en de wijze waarop de melding is afgedaan.

Bewaartermijn

Onderwijsgeschillen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw gegevens inzien, verbeteren of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren of om verwijdering te vragen. Ook heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens dan kunt u die toestemming altijd intrekken.

Nieuwsbrieven

Via de website kunt u zich inschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief van Onderwijsgeschillen. Wij registeren daarbij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. U kunt op elk moment uw inschrijving opzeggen door te klikken in de voettekst van elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via webredactie@onderwijsgeschillen.nl.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan het toesturen van de nieuwsbrief.

Website

Op deze website worden uitspraken gepubliceerd. Wij anonimiseren uitspraken zorgvuldig voordat we deze publiceren. Hiervoor hebben we een proces met meerdere controles.

Wanneer u op deze website persoonsgegevens achterlaat door het invullen van een formulier, gebruiken wij deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Uw gegevens worden niet opgeslagen op onze webserver.

De website van Onderwijsgeschillen maakt gebruik van Google Analytics. Onderwijsgeschillen heeft in overeenstemming met de AVG een verwerkersovereenkomst met Google. Wanneer u de website Onderwijsgeschillen.nl gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op door middel van functionele cookies. De gegevens die we hierdoor verkrijgen, helpen ons de gebruikerservaring te optimaliseren. IP-nummers worden geanonimiseerd voordat uw bezoek aan de website wordt verwerkt in statistieken. De cookies worden niet gebruikt om een profiel van de bezoeker aan te maken of om bezoekers te volgen. Ook worden gegevens niet aan derden gegeven. Er worden ook geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Personeel

Onderwijsgeschillen verwerkt persoonsgegevens van medewerkers die in dienst zijn getreden. Ten behoeve van het personeelsdossier en om salarisbetalingen te kunnen doen, verwerkt Onderwijsgeschillen de volgende persoonsgegevens: naam, adres, contactgegevens, kopie ID, gegevens over het salaris, diploma’s, certificaten, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Werving en selectie

Indien een persoon persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure, leggen wij deze gegevens vast om de geschiktheid van de kandidaat te kunnen beoordelen. De persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatieprocedure zijn verstrekt, worden verwerkt en eventueel gearchiveerd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden.

Aanpassing privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid aanpassen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van evaluatie van de toegepaste maatregelen of omdat wij dat nodig vinden door veranderingen in wet- en regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak.

Vragen of klachten

Mocht u een vraag of een klacht hebben dan vragen wij u om contact met ons op te nemen door:

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw vraag of klacht behandeld hebben dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.