Overzicht belangrijkste wettelijke bepalingen over verwijdering

Wet op het primair onderwijs (WPO)

Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen

Artikel 43. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

Artikel 63. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

Wet op de expertisecentra (WEC)

Artikel 40. Toelating en verwijdering leerlingen

Artikel 45. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

Artikel 61. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

Artikel 27. Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs

Artikel 27c. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

Artikel 28. Melding verwijdering niet-leerplichtigen

Inrichtingsbesluit WVO

​Artikel 14. Definitieve verwijdering

Artikel 15. Beslistermijn bij bezwaar

Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Openbaar onderwijs)

Artikel 1:3

 • 1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Artikel 3:45

 • 1. Indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt.
 • 2. Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Artikel 3:47

 • 1. De motivering wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit.
 • 2. Daarbij wordt zo mogelijk vermeld krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen.

Artikel 4:8

 • 1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien:
  a. de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
  b. die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.
 • 2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.

Artikel 6:7

 • De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken.

Artikel 7:2

 • 1. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.

Artikel 7:4

 • 1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen.
 • 2. Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage.

Artikel 7:12

 • 1. De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld.