Wet passend onderwijs

De Wet passend onderwijs werd op 5 november 2012 in het Staatsblad gepubliceerd. De  wet trad grotendeels in werking op 1 augustus 2014.
Wet passend onderwijs en Memorie van Toelichting

AMvB passend onderwijs

De Wet passend onderwijs wordt verder uitgewerkt in de Algemene Maatregel van Bestuur passend onderwijs. De AMvB bevat onder andere voorschriften ten aanzien van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs en voorschriften ten aanzien van de Tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
AMvB passend onderwijs

Wet Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden worden per 1 januari 2016 verantwoordelijk voor het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen die een beroep doen op het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs. De landelijke objectieve toelatingscriteria blijven behouden. Vanaf 1 augustus 2015 moet het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan aanpassen op de integratie van lwoo en pro. 
Wet integratie lwoo en pro in passend onderwijs en Memorie van Toelichting

Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Deze wet bevat een aantal reparaties en nadere uitwerking van eerdere wetgeving over passend onderwijs. Eén van de wijzigingen is dat ouders van leerlingen in cluster 1 (onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking) en 2 (onderwijs aan leerlingen met een auditief/communicatieve beperking) per 1 augustus 2015 de mogelijkheid krijgen om geschillen over toelating voor te leggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.
Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en Memorie van Toelichting

Veegwet van 7 februari 2013

De 'Veegwet van 7 februari 2013 herstelt enkele wettechnische gebreken en leemten in een aantal wetten, waaronder de Wet passend onderwijs. De wet bevat een verduidelijking van de bevoegdheid van de ondersteuningsplanraad om een bindende voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband. Ook regelt de Veegwet dat de algemene bevoegdheden, taken en informatierechten van de medezeggenschapsraad ook toepassing zijn op de ondersteuningsplanraad en dat de leden van de ondersteuningsplanraad, zijnde personeel of (ouders van) leerlingen van de aangesloten scholen, niet noodzakelijk lid hoeven te zijn van een van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen.
Veegwet en Memorie van Toelichting