Informatie voor medezeggenschapsorganen

Per onderwijssector is de medezeggenschap verschillend geregeld:

Primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs

In het primair onderwijs oefenen het personeel van de school en de ouders van de leerlingen de medezeggenschap uit. In het voortgezet onderwijs maken daarnaast ook leerlingen deel uit van de medezeggenschapsraad (MR). Als een bestuur meer scholen bestuurt, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Indien bestuur en (G)MR dat willen, kan de medezeggenschap op onderdelen worden uitgeoefend door groepsmedezeggenschapsraden, deelraden en themaraden.
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben naast eigen MR die alleen bestaat uit personeel ook een ondersteuningsplanraad (OPR).

De medezeggenschap is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

  • Geschillen Wms

Medezeggenschapsgeschillen worden behandeld door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Op de commissiepagina vindt u alle informatie over bevoegdheden, geschillen en de wettekst Wms.

  • Zakboek Medezeggenschap WMS

Onderwijsgeschillen geeft het Zakboek Medezeggenschap WMS uit. In het zakboek vindt u praktische informatie en de wettekst van de Wms. Het zakboek kost  € 5,-. Ga om het zakboek te bestellen naar het bestelformulier Zakboek WMS.

  • InfoWMS

Onderwijsgeschillen onderhoudt ook de website  infowms. Hier vindt u veel informatie over de Wet medezeggenschap op scholen en over het project Versterking medezeggenschap.

  • WMS congres

 Onderwijsgeschillen organiseert jaarlijks met steun van het Ministerie van OCW het WMS congres.

  • Uitspraken Commissie voor Geschillen WMS

Ga naar alle uitspraken LCG WMS.

Medezeggenschap in het middelbaar beroepsonderwijs

In het mbo bestaan voor de medezeggenschap drie raden naast elkaar voor respectievelijk personeel, studenten (deelnemers) en ouders: de deelnemersraad (voor studenten), de ouderraad (deze is niet altijd verplicht), de ondernemingsraad (voor het personeel). Op de ondernemingsraad is de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.

  • Geschillen medezeggenschap mbo (studenten en ouders)

Studenten en ouders kunnen bij Onderwijsgeschillen terecht voor de Landelijke Commissie voor Geschillen deelnemers en ouders MBO

Medezeggenschap in het hoger beroepsonderonderwijs

Een aantal studenten en medewerkers zit in de medezeggenschapsraad op hun instelling. Op de meeste instellingen in Nederland zitten zij samen in één raad, de hogeschoolraad. Dit noemen we het 'ongedeelde stelsel', studenten en personeel zijn niet opgedeeld. Er zijn ook instellingen waar studenten en medewerkers ieder in een eigen onafhankelijke raad zitten: studenten in de studentenraad, medewerkers in de ondernemingsraad. Dit noemen we het 'gedeelde stelsel'. Sommige onderwerpen moeten op grond van de wet door studenten en personeel gezamenlijk worden besproken. Dat gebeurt in de Gezamenlijke Vergadering van de leden van de studentenraad en de leden van de ondernemingsraad. Verder hebben de verschillende (clusters van) opleidingen van de hogeschoolraad hun eigen medezeggenschapsorgaan. Daarin worden de aangelegenheden besproken die specifiek voor dat onderdeel van de hogeschool van belang zijn. Ook in de opleidingscommissies wordt medezeggenschap uitgeoefend. Als daarover een geschil ontstaat, wordt de opleidingscommissie vertegenwoordigd door het medezeggenschapsorgaan.

  • Geschillen medezeggenschap hbo

U kunt bij Onderwijsgeschillen terecht voor medezeggenschapsgeschillen in het hbo bij de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs

Medezeggenschap in het wetenschappelijk onderwijs

De medezeggenschap op een universiteit is min of meer hetzelfde geregeld als op de hogescholen. In het ongedeelde stelsel is er een universiteitsraad; in het gedeelde stelsel is er een studentenraad en een ondernemingsraad. Verder heeft elke faculteit op de universiteit haar eigen faculteitsraad en de opleiding opleidingscommissies.​

  • Geschillen medezeggenschap wetenschappelijk onderwijs

U kunt bij Onderwijsgeschillen terecht voor medezeggenschapsgeschillen in het wetenschappelijk onderwijs bij de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.

Thema's