Expertisecentrum 

Kwaliteit vereist voortdurende aandacht. Daarom heeft Onderwijsgeschillen een Expertisecentrum opgericht dat gericht is op de verbetering van de kwaliteit van de geschilbeslechting in het onderwijs. De werkzaamheden van het Expertisecentrum hebben effect op de inhoud en organisatie van geschilbeslechting en de werkwijze van de commissies.

Onderzoek, publicaties, maatschappelijk debat en advisering

De activiteiten van het Expertisecentrum bestrijken het gebied van wet- en regelgeving, maar ook de praktijk van de commissies van Onderwijsgeschillen:

 • wat gaat goed?
 • wat kan beter?
 • wat moet nader onderzocht worden?
 • wat komt daar als verbeteroptie uit?
 • wie moet dat doen en hoe dan?

Deze vragen leiden tot onderzoek, publicaties, advisering en het organiseren van het maatschappelijk debat rond de geschilbeslechting via symposia, studiedagen en congressen.
Overzicht publicaties en adviezen Expertisecentrum

Activiteiten van het Expertisecentrum 

Het Expertisecentrum organiseert 1 à 2 per jaar onderzoek/bijeenkomsten/symposia over actuele thema's.

 • In 2011 stond het werk van de klachtencommissie centraal. Een onderzoek naar het werk van de klachtencommissie heeft onder meer geleid tot een andere werkwijze van de LKC en de invoering van mediation.;
 • In 2012, 2013 en 2014 was er vooral aandacht voor de positie van de Commissies van Beroep in het onderwijs en de gevolgen van de Wet werk en zekerheid;
 • In 2016 en 2017 was er aandacht voor de medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC);
 • In 2017 stond het werk van de geschillencommissie passend onderwijs (GPO) centraal, in de vorm van een onafhankelijk onderzoek naar de doorwerking van de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs;
 • In 2017 en 2018 werd er onderzoek gedaan naar de medezeggenschapsketens in passend onderwijs. De resultaten zijn gepresenteerd op een symposium; 
 • In 2019 zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra) in kaart gebracht en na consultatie van de het veld is er een praktisch handzaam advies uitgebracht dat voor cao-partijen bruikbaar is bij de onderhandelingen over de nieuwe cao po en de nieuwe cao vo.
  Ook is er onderzoek gedaan naar de medezeggenschap in vmbo - mbo. Na veldconsultatie is het definitieve rapport verschenen.   
 • In 2020 is er onderzoek gedaan en een advies geschreven over medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. In 2021 komt hier een vervolgonderzoek op dan vooral gericht op de begrippen 'bevoegd gezag' en 'school' in de Wms. 

Overzicht activiteiten Expertisecentrum

Onderzoek en adviezen van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum heeft de rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs laten analyseren in verband met de toekomst van de Commissies van Beroep. Dit heeft geleid tot een het advies ‘Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep’.
Ter verbetering van de medezeggenschap op scholen heeft het Expertisecentrum het onderzoek ‘Een geschil is geen ruzie’ laten uitvoeren. Ook is aan een externe adviescommissie opdracht gegeven de knelpunten in de praktijk van de LCG WMS te analyseren en verbeterpunten voor de evaluatie van de Wms voor te stellen. Dit leidde tot het adviesrapport ‘Doeltreffender en meer effect’. 
Om partijen in de praktijk bij medezeggenschap te ondersteunen geeft het Expertisecentrum het ‘Zakboek Medezeggenschap’ en het boek ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ uit.
Een onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft geleid tot een nieuwe, meer persoonlijke werkwijze van de LKC en tot invoering van mediation bij klachten, maar ook in beroepszaken en medezeggenschapsgeschillen. ​

Alle publicaties van Onderwijsgeschillen en het Expertisecentrum vindt u hier.

Gevolgen voor de praktijk

Onderzoeken, debat, advisering en publicaties van het Expertisecentrum hebben gevolgen voor de regelgeving en de praktijk van geschilbeslechting. Dit leidde reeds tot:

 • wijzigingen van de Wms in de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen;
 • handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven voor fusie of sluiting van een school;
 • meer persoonlijke benadering bij ontvangst van een klacht bij de LKC;
 • de introductie van mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs (Wms);
 • input voor Cao-onderhandelingen over de toekomst van de Commissies van Beroep.

Management Expertisecentrum

Het managementteam (MT) van het Expertisecentrum is samengesteld uit onafhankelijke externe deskundigen:

 • dr. E. Roede
 • prof. mr. P.J.J. Zoontjens

Het MT draagt zorg voor de programmering van het Expertisecentrum en formuleert de opdrachten voor extern onderzoek en trekt de externe (onderzoeks)deskundigen aan. Bij alle activiteiten van het Expertisecentrum wordt het  onderwijsveld actief betrokken. 
Het Expertisecentrum valt onder de (budget)verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. 

dr. E. Roede

dr. E. Roede

prof. mr. P.J.J. Zoontjens

prof. mr. P.J.J. Zoontjens

(foto Maurice van den Bosch)