Missie en visie Onderwijsgeschillen

Onafhankelijkheid, professionaliteit en kwaliteit staan bij ons centraal

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke, professionele en transparante organisatie. Bij de behandelingen van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs staat de kwaliteit van de juridische en administratieve ondersteuning voorop. Door de vele zaken die de commissies van Onderwijsgeschillen jaarlijks behandelen, beschikt de organisatie over een schat aan ervaring en informatie.
Onderwijsgeschillen is door haar ervaring, deskundigheid en netwerk bij uitstek in staat de partners in het onderwijsveld te mobiliseren, samenwerking tot stand te brengen en de behandeling van onderwijsgeschillen op een hoger plan te tillen. Hierbij fungeert Onderwijsgeschillen als een spin in het web.

Missie

 • het zijn van het Huis voor onafhankelijke deskundige geschillenbehandeling voor het gehele onderwijs in Nederland​
 • het fungeren als Expertisecentrum rond de geschilbeslechting in het onderwijs in Nederland

Kernwaarden

 • Onafhankelijk - Onderwijsgeschillen opereert volledig onafhankelijk van andere organisaties. De organisatie is toegankelijk voor alle scholen en onderwijsinstellingen, ongeacht hun openbare of bijzondere karakter en ongeacht hun richting of grondslag. Het bestuur en het toezicht van de Stichting vinden gescheiden plaats in een Bestuur en een Raad van Toezicht, die ook uit onafhankelijke personen bestaat.
 • Professioneel - De bedrijfsvoering van Stichting Onderwijsgeschillen is resultaatgericht en zakelijk en wordt ondersteund door een adequate planning- en controlcyclus. De bestuurder vervult de functie van directeur en stuurt de organisatie zowel inhoudelijk als financieel aan en bewaakt de werkprocessen en procedures. Binnen Onderwijsgeschillen is aandacht voor de continue ontwikkeling en (bij)scholing van de medewerkers en de commissieleden. Kennisdeling wordt bevorderd door intranet.
 • Transparant - De opbouw van de kosten en opbrengsten van Onderwijsgeschillen is transparant en er is sprake van een heldere (basis)bekostiging, waaronder de kosten van aansluiting bij commissies en de zaakstarieven. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en van de commissieleden vindt op transparante wijze en in overeenstemming met toepasselijke voorschriften plaats.
 • Kwaliteitsbewust - Onderwijsgeschillen streeft naar hoge kwaliteit van dienstverlening.  Dit gebeurt door het bieden van professionele ondersteuning aan de commissies, het bieden van bemiddeling en mediation door vakbekwame mediators en door zorg te dragen voor een efficiënte en adequate behandeling van geschillen voor partijen waarbij voorgeschreven termijnen in acht worden genomen.
 • Toegankelijk -  Onderwijsgeschillen is toegankelijk en laagdrempelig door duidelijke, adequate en klantvriendelijke voorlichting aan belanghebbenden, zowel via internet, brochures, documenten als mondeling.
 • Efficiënt - De organisatie van Onderwijsgeschillen opereert doelmatig en flexibel, waarbij proactief wordt ingespeeld op vragen/behoeften vanuit het veld. Daartoe worden nieuwe ontwikkelingen opgevolgd en relaties met de onderwijsorganisaties en de overheid onderhouden.

Visie

Onderwijsgeschillen streeft ernaar een organisatie te zijn die

 • geheel onafhankelijk is;
 • laagdrempelig en toegankelijk is voor partijen en belanghebbenden in het onderwijsveld;
 • toonaangevend en professioneel is;
 • op doelmatige wijze kwalitatief hoogwaardige diensten levert;
 • een belangrijke bijdrage levert aan de eenheid van jurisprudentie;
 • de functie vervult van Expertisecentrum op het gebied van geschiloplossing voor het gehele onderwijsveld; waarbij het hele onderwijsveld actief betrokken wordt;
 • een aantrekkelijke werkgever is waar talent en ideeën worden uitgedaagd.

Het logo van Onderwijsgeschillen

De cirkel van het logo geeft de eenheid van Onderwijsgeschillen als stichting weer. De open ruimte tussen de symbolen staat voor de vrijwillige samenbundeling en de transparante werkwijze van Onderwijsgeschillen. Ook andere commissies die in de toekomst graag aan het ene loket van Onderwijsgeschillen willen deelnemen, zijn dus welkom. In de symbolen in het logo herkent u schoolattributen, die ook associaties oproepen met geschillen. Wilt u ook een boekje open doen, de klok luiden of in de pen klimmen, vraagt u dan één van de commissies van Onderwijsgeschillen haar licht op uw zaak te laten schijnen.