Publicatiedatum: 03-09-2021
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

mr. dr. Frans Brekelmans, prof. mr. Pieter Huisman en mr. dr. Loe Sprengers hebben onderzocht of de Wms toereikend is voor de huidige organisatiepraktijk van bestuur en medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs. Uit dit onderzoek volgt het advies om de Wms op enkele punten te wijzigen. 
Dit advies “Aanpassing begrippen 'school' en ‘bevoegd gezag’ in de Wms” is een vervolg op het advies “Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs” dat door dezelfde onderzoekers in 2020 is uitgebracht. Beide adviezen zijn getoetst bij onderwijsorganisaties en juridische experts uit het onderwijsveld.

Op basis van de adviezen kan in algemene zin geconcludeerd worden dat met de wijziging van de artikelen 4, artikel 20 en artikel 35 van de Wms de wetgever een goede bijdrage kan leveren aan rechtsgelijkheid tussen feitelijk gelijke schoolorganisaties die formeel van elkaar verschillen door het BRIN nummer en de rechtspersoon waar zij deel van uitmaken. Deze relatief eenvoudige wijziging van de Wms wordt geprefereerd boven een wijziging van het stelsel waarbij de school gelijk wordt gesteld aan een organisatie die onder de Wet op de ondernemingsraden valt.

Het advies is in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen uitgebracht, Het concept-advies is op 24 juni tijdens een livestreambijeenkomst  besproken met het onderwijsveld, waarna het is bijgesteld.

F. Brekelmans, P. Huisman en L. Sprengers, Aanpassingen begrippen ’school’ en ‘bevoegd gezag’ in de Wms. Noodzaak, mogelijkheden en alternatieven (Reeks Expertisecentrum Onderwijsgeschillen, nr. 16), Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen, 2021

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.