Artikel 1 Doel van dit reglement

Dit reglement beschrijft de administratieve behandeling van zaken bij een van de commissies van Stichting Onderwijsgeschillen.

Artikel 2 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. Commissie: een van de op de website www.onderwijsgeschillen.nl genoemde commissies die door Stichting Onderwijsgeschillen in stand wordt gehouden of ondersteund.
  2. Zaak: een geschil tussen twee of meer partijen dat wordt voorgelegd aan een van de commissies van Onderwijsgeschillen.
  3. Partijen: de indiener van de zaak en de verweerder(s). 
  4. Zaaksysteem: de digitale omgeving, toegankelijk via de website www.onderwijsgeschillen.nl, waarin de administratieve behandeling en het beheer van een zaak plaatsvindt ter ondersteuning van de inhoudelijke behandeling van de zaak door de Commissie.

Artikel 3 Secretariaat en secretaris van de Commissie

Het secretariaat en de secretaris van de Commissie dragen zorg voor de administratieve behandeling en het beheer van het zaakdossier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4 Start van de behandeling

De behandeling van een zaak start met de indiening van de zaak via Zaaksysteem.

Artikel 5 Zaakdossier

  1. Het zaakdossier is beschikbaar voor partijen via Zaaksysteem.
  2. Partijen zijn op grond van dit reglement gehouden om de voorschriften te volgen zoals die in Zaaksysteem worden gegeven.
  3. Partijen ontvangen een melding als er een nieuw bericht is geplaatst op hun persoonlijke pagina in Zaaksysteem.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Het zaakdossier is vertrouwelijk. Enkel partijen en hun gemachtigden, de Commissie, door de Commissie aangewezen deskundigen, het secretariaat en de secretaris mogen kennisnemen van het zaakdossier. Indien het voor de goede beoordeling van de zaak nodig is dat anderen kennisnemen van stukken uit het zaakdossier, is daarvoor de toestemming van partijen en de Commissie nodig.

 

Vastgesteld 1 juli 2021