Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 1 januari 2015 heette Veilig Thuis het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Een school die zich zorgen maakt over de thuissituatie van een leerling omdat zij kindermishandeling vermoedt kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Een school mag ook op verzoek van Veilig Thuis informatie verstrekken over een leerling.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Voorbeelden van mishandeling zijn lichamelijk, psychisch of emotioneel geweld, verwaarlozing (fysiek of emotioneel) en seksueel misbruik. Ook als een kind getuige is van huiselijk geweld spreken we van kindermishandeling.

Welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing?

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 5.2.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) bepaalt dat een school informatie aan Veilig Thuis mag geven om de kindermishandeling te laten stoppen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te laten onderzoeken.

Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De onderwijswetten WPO, WVO, WEC, WEB, en WHW bepalen dat scholen een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten opstellen. In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat. In de meldcode staat welke stappen een school moet zetten als zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt of signaleert. Bij de beoordeling van klachten over informatieverstrekking aan Veilig Thuis betrekt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) ook de meldcode van de school.

Mogelijkheden voor ouders

Ouders die een klacht hebben over een melding door de school aan Veilig Thuis of over de informatieverstrekking aan Veilig thuis kunnen hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. De LKC oordeelt of de juiste procedure is gevolgd en of de school voldoende reden had om de informatie te verstrekken of een melding te doen. Hierna worden enkele belangrijke punten uit de adviezen van de LKC besproken.

Adviezen van de LKC over informatieverstrekking aan Veilig Thuis

 • Een school mag advies vragen of een melding doen bij Veilig thuis als er zorgen zijn over de situatie of over het welzijn van een leerling. Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan een aanleiding voor zulke zorgen zijn. Het enkele feit dat een school een AMHK-melding doet is niet klachtwaardig, tenzij het vooraf al duidelijk is dat er geen sprake is van kindermishandeling (106087105143).
 • De Commissie beoordeelt of een zorgmelding aan Veilig Thuis goed is onderbouwd en of de gevolgde procedure zorgvuldig is geweest. Daaronder valt ook de communicatie met de ouders (107427, 107832).
 • Een school moet handelen volgens het stappenplan in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de school (107427, 107832).
 • Voordat een school informatie verstrekt aan Veilig Thuis moet zij een afweging maken of de informatieverstrekking noodzakelijk is en welke informatie moet worden verstrekt (104771104798).
 • Een melding kan ook gebaseerd zijn op vermoedens (107181). 
 • Als bij een zorgmelding aan Veilig Thuis wordt aangegeven dat geen verdere actie hoeft te worden ondernomen, had de zorgmelding ook niet hoeven plaats te vinden (107427).
 • Bij een zorgmelding aan Veilig Thuis moet worden stilgestaan bij de grote impact die een dergelijke melding zou (kunnen) hebben op ouders (107427).
 • De school moet bij de informatieverstrekking duidelijk maken of het gaat om feiten, opvattingen of vermoedens (105668105737).
 • Als een school informatie verstrekt moet deze op juistheid kunnen worden gecontroleerd (105018).
 • Een school mag meewerken aan een onderzoek door Veilig Thuis, ook als de school zelf geen vermoeden van (gezins)problemen heeft (104771).
 • De school mag gevraagd én ongevraagd informatie aan Veilig Thuis verstrekken of een melding doen. Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig (105698). In beginsel moet de school ouders hiervan vooraf op de hoogte stellen (107130, 107181, 107506). Als de veiligheid van het kind of van een ander in het geding is of er haast geboden is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt (105308).