De klachtenregeling en klachtencommissie zijn sinds 1 augustus 2017 wettelijk verplicht in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met ingang van het schooljaar 2018/2019 hebben studenten in het mbo ook een wettelijk toelatingsrecht.
Met deze nieuwe wetgeving over het klachtrecht en het toelatingsrecht is de positie van de student in het mbo versterkt. Deze themapagina geeft meer informatie over:

Klachtenregeling in het mbo

De wet over de klachtenregeling biedt de student in het mbo meer bescherming als het bestuur van de instelling zijn plichten uit de onderwijsovereenkomst niet of onvoldoende nakomt. Daarnaast heeft het klachtrecht een signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.

Klachtenregeling en klachtencommissie verplicht in het mbo

Vanaf 1 augustus 2017 moeten alle mbo-instellingen een klachtenregeling hebben en deze openbaar maken. Ook zijn mbo-instellingen verplicht een klachtencommissie te hebben. Bestuurders van de instelling mogen geen deel uitmaken van de klachtencommissie van de eigen instelling of van de klachtencommissie van een andere instelling.

Wie kunnen een klacht indienen?

Alle betrokkenen bij het onderwijs van de mbo-instelling kunnen een klacht indienen:

 • studenten, waaronder voormalige en aanstaande studenten;
 • personeel en andere betrokkenen bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding;
 • ouders of wettelijke verzorgers van minderjarige studenten.

Waarover kan men klagen?

De klacht kan gaan over:

 • gedragingen van het bestuur van de instelling;
 • gedragingen van iedereen die taken verricht voor de instelling, bijv. personeel van de instelling, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten, stagiairs, stagebegeleiders;
 • het nalaten van een gedraging.

Onder een ‘gedraging’ kan ook een ‘besluit’ vallen. Maar tegen een aantal besluiten staan aparte voorzieningen open, bijvoorbeeld de mogelijkheid van beroep bij de examencommissie. In dat geval moet men in beginsel van die voorziening gebruik maken in plaats van het klachtrecht.

Toelatingsrecht tot het mbo

Naast de nieuwe wetgeving over het klachtrecht in het mbo, is in 2017 ook een andere wet in werking getreden waarmee het toelatingsrecht tot het mbo wordt geregeld. Het doel van deze nieuwe wet is om de overstap van jongeren van het voortgezet onderwijs naar het mbo goed te laten verlopen en daarmee schooluitval tegen te gaan. Daarbij wordt de positie van de student versterkt.

Wat is er veranderd?

 • De begeleiding voor en tijdens de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is verbeterd.
 • De uiterlijke aanmelddatum voor het mbo wordt 1 april.
 • Er is een toelatingsrecht voor studenten die aan de juiste vooropleidingseisen voldoen. Zij moeten zich wel op tijd inschrijven en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.
 • In het eerste jaar na inschrijving aan een mbo-opleiding krijgen studenten een bindend studieadvies.
 • De studentenraad krijgt adviesrecht op de regeling van de selectiecriteria en de selectieprocedure bij opleidingen waarvoor aanvullende eisen worden gesteld.

Het toelatingsrecht en de bepalingen over het bindend studieadvies gelden met ingang van het schooljaar 2018/2019.

Aanvullende eisen

Mbo-instellingen kunnen voor bepaalde opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen bovenop de vooropleidingseisen. In de Regeling aanvullende eisen toelating mbo worden de opleidingen aangewezen die aanvullende eisen mogen stellen. De aanvullende eisen moeten verband houden met de uitoefening van het beroep waartoe een opleiding opleidt of met de specifieke eisen die de organisatie en de inrichting van het onderwijs stelt aan studenten.
Een mbo-instelling die voor een opleiding aanvullende eisen mag en wil stellen, moet de toelatingsprocedure en de criteria waaraan de student moet voldoen om de aanvullende eisen te halen, vastleggen in een regeling. Deze regeling moet uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de regeling geldt, worden vastgesteld. Op een voorgenomen besluit tot vaststelling van de regeling heeft de studentenraad adviesrecht.

Wanneer kan toelating van een student geweigerd worden?

Een mbo-opleiding kan een student weigeren als deze niet voldoet aan de vooropleidingseisen of aan de eventuele aanvullende toelatingseisen. Verder kan de toelating ook geweigerd worden aan studenten die niet-kwalificatieplichtig zijn en al voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen of studenten die al zes jaar onderwijs in het mbo hebben gevolgd zonder een diploma te hebben gehaald.

Bindend studieadvies  

Tijdens het eerste jaar na inschrijving krijgen studenten een studievoortgangsgesprek en een bindend studieadvies. Een negatief bindend studieadvies is mogelijk als de student onvoldoende studievorderingen maakt. Dit betekent het einde van de inschrijving aan de opleiding. Bij opleidingen die langer dan één jaar duren kan de mbo-instelling pas na negen maanden een negatief bindend studieadvies geven. Aan een negatief studieadvies moet een schriftelijke waarschuwing voorafgaan. Een negatief studieadvies moet een schriftelijk besluit zijn. Een student kan daartegen beroep instellen bij de commissie van beroep voor de examens van de instelling. Eventueel kan de student ook een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling.

Klacht- en beroepsmogelijkheden voor studenten die niet worden toegelaten

De wet regelt geen aparte klacht- en beroepsmogelijkheden voor studenten die niet worden toegelaten tot de mbo-opleiding waarvoor zij zich hebben aangemeld. Studenten die menen dat zij ten onrechte niet tot de opleiding worden toegelaten, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling.

Weigering van studenten met een handicap of chronische ziekte

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verplicht instellingen om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een student met een beperking, die om aanpassingen vraagt. Die verplichting geldt niet als de aanpassingen een onevenredige belasting vormen voor de instelling. Als studenten menen dat de weigering tot toelating samenhangt met een beperking, kunnen zij een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bij Onderwijsgeschillen

Veel mbo-instellingen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Stichting Onderwijsgeschillen. Deze onafhankelijke klachtencommissie staat open voor alle mbo-instellingen. Door aan te sluiten bij de LKC voldoen mbo-instellingen aan de wettelijke verplichtingen. Alle uitspraken van de LKC worden op deze website gepubliceerd en zijn te vinden via uitspraken zoeken.

Mbo-instellingen die zich bij de LKC willen aansluiten kunnen contact met ons opnemen of zich aanmelden via het aansluitingsformulier.

Downloaden

Op website overheid.nl:

Wet over klachtenregeling
​Memorie van toelichting bij het oorspronkelijk wetsvoorstel

Wet over toelatingsrecht
Memorie van toelichting bij het oorspronkelijk wetsvoorstel

 

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.