Uitspraken

Resultaten

10 van 476 resultaten weergegeven

Het verzoek over een voorgenomen verwijdering van een leerling is niet-ontvankelijk, omdat de ouders inmiddels de leerling op een andere school hebben ingeschreven.

Datum: 19 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107278

De school hoeft de aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet toe te laten als de groepen vol zitten en de leerling door zijn positie op de wachtlijst nog niet aan de beurt is om geplaatst te worden.

Datum: 12 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107293

School moet de ouder erop wijzen dat voor het vinden van een andere passende school haar medewerking nodig is.

Datum: 26 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107287

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

Datum: 20 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107216

Een toelaatbaarheidsverklaring moet deugdelijk gemotiveerd zijn, zeker als bekend is dat een ouder het niet eens is met de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 4 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107279

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

Na weigering toelating is een directe terugverwijzing naar de oude school uit oogpunt van de zorgplicht niet passend.

Datum: 16 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107347

School kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren als onvoldoende onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. De zorgplicht houdt mede in dat een andere school concreet bereid is de leerling toe te laten

Datum: 12 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107332

De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school handelingsverlegen is, geen nader onderzoek mag uitvoeren en een andere school heeft aangeboden die passend is voor de leerling.

Datum: 22 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107372

Mandatering van de bevoegdheid tot toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring is niet toegestaan aan de deskundige die adviseert over diezelfde tlv-beslissing.

Datum: 16 augustus 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107302