Uitspraken

Resultaten

10 van 4383 resultaten weergegeven

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al geruime tijd geleden is komen te vervallen.

Datum: 12 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021014686

Beroep tegen vrijstelling van werkzaamheden gegrond. Er is sprake van schorsing waarbij de vereiste formaliteiten niet in acht zijn genomen.

Datum: 25 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021017590

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verleend. De werkgever heeft voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden voor de werknemer zijn.

Datum: 19 november 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021016204

Beroep tegen berisping gegrond. Door omstandigheden waaronder het verzuim is gepleegd en de rol van de werkgever hierin, was een maatregel niet op zijn plaats.

Datum: 12 november 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021008680

Klacht over onveilig schoolklimaat is ongegrond. Er is geen sprake van een structureel onveilige situatie. De school heeft adequaat gehandeld.

Datum: 23 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021005611

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart. (zie ook 2021015941)

Datum: 06 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015940

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven omdat so cluster 3 passend voor de leerling is.

Datum: 11 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021016072

Bezwaar tegen een vermeende overplaatsing niet-ontvankelijk omdat sprake is van verplaatsing binnen dezelfde instelling.

Datum: 10 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 2021014687

Geschil over toelating leerling tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) had de ondersteuningsbehoefte van de leerling beter moeten onderzoeken.

Datum: 15 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013036

Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109567