Uitspraken

Resultaten

10 van 4362 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school had een minder ingrijpende maatregel kunnen inzetten en had actiever op zoek moeten gaan naar alternatief onderwijs voor de leerling tijdens de periode dat hij thuiszat.

Datum: 30 maart 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022022639

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen vasthouden aan haar uitleg over het mondeling herkansen van toetsen en aan de beschreven uitstroombestemming.

Datum: 29 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021583

Klacht van een werknemer over handelwijze bestuurder gegrond. De bestuurder heeft de directeur op oneigenlijke wijze onder druk gezet.

Datum: 28 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020494

Advies- en nalevingsgeschil. Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot het besluit tot benoeming van een waarnemend directeur kunnen komen. Nalevingsverzoek niet-ontvankelijk.

Datum: 23 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022015859

Verzoek om herziening uitspraak afgewezen. Er zijn geen feiten die dateren van voor de uitspraak en die niet bekend waren bij verzoeker. Bovendien was het beroep al gegrond verklaard.

Datum: 22 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022021616

Beroep tegen berisping ongegrond. Hoewel de werkgever het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd, staat vast dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.

Datum: 21 maart 2022
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2022020164

Klacht over niet bevorderen of mogen doubleren ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten de leerling niet te bevorderen en niet te laten doubleren.

Datum: 21 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016468

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is op intensievere begeleiding aangewezen dan de school kan bieden.

Datum: 21 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022023794

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er is geen spoedeisend belang.

Datum: 18 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022025444

Klacht over pesten gegrond. De school heeft onvoldoende oog gehad voor het slachtoffer.

Datum: 18 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019009