Uitspraken

Resultaten

10 van 4382 resultaten weergegeven

Klacht over incident in de klas en houding leerkracht ongegrond. Het is niet gebleken dat de de leerkracht de leerling onheus heeft bejegend en heeft mishandeld door bewust op zijn tenen te gaan staan.

Datum: 28 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022015808

Bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een verzoek of besluit tot heroverweging van de functiewaardering.

Datum: 28 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 2022021517

Instemmingsgeschil over vaststelling van het formatieplan. Het verzoek van het bevoegd gezag is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend en omdat reeds een rechtsgeldig besluit is genomen.

Datum: 23 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022017821

Klacht over het bieden van passend onderwijs en het ontwikkelingsperspectief. De klacht over het ontwikkelingsperspectief is gegrond, omdat daarin onnodige medische gegevens en gedateerde informatie is opgenomen.

Datum: 22 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019273

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende overleg met verzoekster gevoerd en kon in redelijkheid uitgaan van de uitstroombestemming van de leerling zoals neergelegd in het opp.

Datum: 21 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021385

Klacht over sluiting school. Het bestuur handelde zorgvuldig en mocht de leerling verwijderen. Het bestuur informeerde de moeder hierover naar behoren.

Datum: 18 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016766

Geschil over weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school hoeft de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling niet te beoordelen en geen passende school te vinden als een leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor toelating.

Datum: 18 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021055

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Ondanks de turbulente en korte periode die de leerling op school heeft doorgebracht, heeft de school in voldoende mate aangetoond dat de leerling niet op school kan blijven.

Datum: 11 februari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022020362

Klacht over het niet beantwoorden van vragen over contact met Veilig Thuis. De directeur hoefde de vragen niet te beantwoorden.

Datum: 09 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022003598

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De leerling heeft intensievere begeleiding op het gebied van gedrag en leren nodig dan binnen het regulier onderwijs kan worden geboden.

Datum: 09 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022019405