Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Klacht over het schooladvies, de bejegening door de directeur en de leerkracht en onveilig schoolklimaat ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 9 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109313

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een conflictsituatie waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 5 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109417

Beroep tegen berisping gegrond. Er is sprake van plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 3 november 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109442

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Het dossier biedt geen aanknopingspunten voor de conclusie dat er geen op instemming gericht overleg (oogo) heeft plaatsgevonden.

Datum: 3 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109408

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. De uitschrijving van de voortgezet onderwijsschool is bij de gekozen uitbestedingsroute o.g.v. de Rutte-regeling louter administratief en kan niet aan de Commissie worden voorgelegd.

Datum: 3 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109407

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan in stand blijven. Het bezwaar is verschoonbaar te laat ingediend.

Datum: 2 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109464

Klacht over later starten van vierjarige leerlingen vanwege coronamaatregelen ongegrond. De beslissing van de school was begrijpelijk en ook verdedigbaar.

Datum: 30 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109278

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 29 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109447

Geschil over toepassing cao mbo. Werkgever past de cao mbo niet goed toe door werknemer na een gedwongen herplaatsing geen toelage toe te kennen.

Datum: 28 oktober 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109326

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond, want het opp is niet tijdig opgesteld en voldoet niet aan de wettelijke eisen.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109423