Datum uitspraak: 21-02-2002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

USZO heeft aangegeven dat de werknemer na ontslag uit de eigen functie bij de werkgever nog bepaalde werkzaamheden zou kunnen doen. De werkgever is van mening dat om verschillende redenen, gelegen in geschiktheid voor het werk en beperkingen in de fysieke belastbaarheid, herplaatsing van de werknemer niet aan de orde is. De werknemer weerspreekt dit. De werkgevr draagt onvoldoende materiaal aan op grond waarvan geconcludeerd zou kunnen worden dat de werknemer inderdaad niet geschikt is voor de door USZO aangegeven werkzaamheden. De Commissie is van oordeel dat, mede gezien de ingrijpende gevolgen die een ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid voor betrokkene heeft, de bepaling betreffende het herplaatsingsonderzoek nauw in acht genomen dient te worden. Er is geen sprake van een zorgvuldig onderzoek van de werkgever naar eventuele herplaatsingsmogelijkheden.
Beroep gegrond.