Datum uitspraak: 06-07-2005
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster voert aan dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om haar intern of extern te herplaatsen.
In het begin van haar ziekteproces meende werkneemster volledig arbeidsongeschikt te zijn. Voorts veranderde na enige tijd de oorzaak voor haar arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zijn pas na drie jaar acties op gang gekomen die gericht waren op terugkeer in het arbeidsproces. Daarbij is - mede ingegeven door het feit dat de werkneemster een terugkeer op de school onwenselijk achtte vanwege een gerezen conflict met de directeur - tussen partijen afgesproken zich niet te richten op terugkeer binnen de eigen organisatie maar op het zogenoemde "tweede spoor" (een functie buiten de eigen organisatie). Voorts blijkt uit het door UWV verstrekte functieongeschiktheidsadvies dat de arbeidsdeskundige herplaatsing van de werkneemster binnen de school niet mogelijk acht. De Commissie ziet geen reden om aan dit oordeel te twijfelen.
Volgens de Commissie heeft de werkgever, die slechts één school in stand houdt, in redelijkheid kunnen concluderen dat bij hem voor de werkneemster geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn. De werkgever heeft zich ook voor het overige voldoende ingespannen om de werkneemster te ondersteunen door haar te laten begeleiden door een outplacementbureau en door haar op de hoogte te stellen van vacatures.
Beroep ongegrond.