Datum uitspraak: 15-04-2014
Nummer uitspraak: 106088 - 14.03
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De scholen van het bevoegd staan in een krimpregio. In een strategienota beschrijft het bevoegd gezag met welk beleid het de periode van krimp verwacht te kunnen doorstaan. De GMR heeft instemming verleend aan deze notitie. De uitwerking van de beleidsuitgangspunten is opgenomen in een aparte uitvoeringsnotitie. Het bevoegd gezag heeft in afwijking van het advies van de MR besloten over te gaan tot opheffing van de school. De MR heeft het geschil bij de Commissie aanhangig gemaakt voordat het bevoegd gezag in afwijking van het advies had besloten. Aangezien beide partijen ervan uitgaan dat het verzoekschrift (ook) gericht is tegen het besluit van het bevoegd gezag en het verzoekschrift is gehandhaafd, is de MR ontvankelijk in zijn verzoek. De GMR heeft instemming verleend aan de beleidsnotitie en de Commissie ziet geen redenen om het daarin neergelegde beleid als onredelijk aan te merken. De school zit al zeven jaar onder de opheffingsnorm. Gesprekken met een andere basisschool hebben niet in verdergaande samenwerking geresulteerd. Het is daarom begrijpelijk dat het bevoegd gezag heeft besloten de werkzaamheden van de school te beëindigen. De beëindiging van de werkzaamheden van de school per 1 augustus 2014 is in overeenstemming met het vastgestelde beleid ten aanzien van de krimp. De MR heeft onvoldoende argumenten naar voren gebracht die tot afwijking van dat beleid zouden moeten leiden. Het besluit van het bevoegd gezag kan in stand blijven.

Trefwoorden: