Datum uitspraak: 20-11-2014
Nummer uitspraak: 106429 - 14-11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft het voornemen om op één van zijn basisscholen een interim-directeur aan te stellen, voor advies aan de MR voorgelegd. De MR heeft negatief geadviseerd omdat hem te weinig informatie en ook te weinig tijd voor het advies gegeven was. Het bevoegd gezag heeft in afwijking van het advies het besluit ongewijzigd genomen. Het adviesrecht van artikel 11 aanhef en onder h Wms ziet op de concrete aanstelling van een specifieke persoon. Een adviesaanvraag ter zake van deze aangelegenheid dient dus, naast een (algemeen) profiel van de aan te stellen (interim-)directeur, de relevante gegevens omtrent de beoogde kandidaat te bevatten, zoals zijn of haar CV en een motivering waarom hij of zij aan het profiel voldoet. De adviesaanvraag die hier aan de orde is blijft op al deze punten in gebreke. Aldus ontbrak het de MR aan essentiële gegevens om advies uit te brengen. Alleen al daarom heeft het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid in afwijking van het advies van de MR kunnen besluiten de betreffende persoon aan te stellen als interim-directeur. Het besluit kan niet in stand blijven.

Trefwoorden: