Datum uitspraak: 29-06-2011
Nummer uitspraak: 104917 - 11.11
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De MR heeft een negatief advies over een voorgenomen besluit tot ontslag van de directeur uitgebracht. Het bevoegd gezag heeft het ontslag ingetrokken. Door deze intrekking is er geen sprake meer van een 'genomen besluit' als bedoeld in artikel 31 aanhef en onder c WMS waarover een adviesgeschil aan de Commissie kan worden voorgelegd. Daarom is het verzoek van de MR tot behandeling van een adviesgeschil niet-ontvankelijk. De MR heeft adviesrecht ten aanzien van de aanstelling van een interim-directeur. Dat reeds in 2010 door de MR positief advies was uitgebracht over de aanstelling van een interim-directeur betekent niet dat voor de voorgenomen aanstelling van andere interim-directeuren geen advies meer is vereist. Voorts is de Commissie niet bevoegd te oordelen over de naleving van artikel 17 WMS en is de Commissie niet bevoegd te oordelen over de vraag of het directiestatuut of het managementstatuut op de school van toepassing is.