Datum uitspraak: 09-05-2011
Nummer uitspraak: 104821 - 11.07
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De MR heeft over een voorgenomen nieuwbouw op locatie K. positief advies afgegeven. Nadat het advies was uitgebracht, is het bevoegd gezag teruggekomen op dit voorgenomen besluit. Het terugkomen op dit voorgenomen besluit behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het bevoegd gezag en kan niet worden aangemerkt als het niet volgen van het advies van de MR. Het voornemen tot nieuwbouw aan locatie R kan daarbij niet als een afwijking van het voorgenomen besluit tot nieuwbouw aan K worden gezien. Het betreft een eigenstandig - aan medezeggenschap onderworpen - besluit dat volgt op de beslissing niet over te gaan tot nieuwbouw aan K. Hetzelfde geldt voor het besluit van het bevoegd gezag zijn voornemen in te trekken om tot nieuwbouw op de locatie R over te gaan. De intrekking van een voorgenomen besluit is niet een besluit dat aan medezeggenschap is onderworpen. De Commissie is niet bevoegd over het verzoek van de MR ten aanzien van de intrekking van de twee besluiten te oordelen. Het bevoegd gezag heeft in zijn verweerschrift aangegeven met de MR van oordeel te zijn dat het voorgenomen besluit tot nieuwbouw op de locatie R voor advies voorgelegd had dienen te worden aan de MR. Van enig voorgenomen besluit van het bevoegd gezag tot verbouwing van de huidige school is niet gebleken. Van verschil in mening over interpretatie van wet of reglement is derhalve niet gebleken. In deze verzoeken is de MR niet-ontvankelijk. Voor wat betreft de stelling van de MR dat het bevoegd gezag artikel 17 WMS niet heeft nageleefd geldt dat een vordering tot naleving van de verplichtingen van het bevoegd gezag voortvloeiende uit de WMS op grond van artikel 36 lid 2 WMS tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam behoort. De Commissie is niet bevoegd hierover te oordelen.