Datum uitspraak: 16-07-2020
Nummer uitspraak: 109347
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag deelt aan de MR mee dat de bestuurder opnieuw voor een jaar zal worden benoemd. Daarna vraagt het bevoegd gezag advies aan de MR over de benoeming. De MR adviseert negatief. Vervolgens deelt het bevoegd gezag mee dat gebleken is dat de formele procedure voor de benoeming van de bestuurder niet is gevolgd, dat het bevoegd gezag het voornemen heeft de bestuurder te benoemen en dat de MR nogmaals om advies zal worden gevraagd. De MR dient hierover een adviesgeschil in. Daarnaast dient de MR een aantal nalevingsverzoeken in die (in)direct op de benoeming zien.
Kort voor de behandeling van de verzoeken bij de Commissie trekt het bevoegd gezag het (voorgenomen) besluit in.

Uitspraak van de Commissie
De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk.

Toelichting
Omdat het bevoegd gezag het (voorgenomen) besluit tot benoeming van de bestuurder heeft ingetrokken, komt aan de MR geen adviesrecht toe. 
De diverse artikelen uit de Wms en het medezeggenschapsreglement, waarvan de MR naleving verzoekt, hangen samen met het adviesgeschil. Omdat het besluit is ingetrokken, heeft de MR geen belang meer bij de behandeling van die verzoeken.