Datum uitspraak: 19-06-2020
Nummer uitspraak: 109300
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor de benoeming van een directeur heeft het bevoegd gezag een wervingsprocedure gevolgd. Het bevoegd gezag leidt uit een mededeling van de MR af dat deze afstand doet van zijn adviesrecht en gaat over tot benoeming van de directeur. De MR dient hierover een adviesgeschil in.
Daarnaast dient de MR een aantal nalevingsverzoeken in die (in)direct op de benoeming zien. 

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid tot zijn besluit tot benoeming van de directeur kunnen komen. Het besluit kan niet in stand blijven en het bevoegd gezag wordt verplicht de gevolgen van het besluit ongedaan te maken dan wel om handelingen na te laten ter uitvoering van het besluit of onderdelen daarvan.
De nalevingsverzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft bij de adviesaanvraag geen zorgvuldige procedure doorlopen. Zo heeft het verzuimd om relevante gegevens over de beoogde kandidaat, zoals het CV en een motivering waarom hij of zij aan het profiel voldoet, aan de MR te verstrekken. Ook heeft het bevoegd gezag uit het bericht van de MR niet ondubbelzinnig kunnen afleiden dat hij afstand deed van zijn adviesrecht. Het bevoegd gezag heeft dan ook het besluit genomen zonder inachtneming van de voorschriften uit de Wms. Daarmee zijn de belangen van de MR ernstig geschaad en kan het besluit niet in stand blijven. 
Omdat er sprake is van een individueel afgesproken wervingsprocedure, kan de MR hiervan geen naleving op grond van artikel 35 Wms afdwingen. De diverse artikelen uit het medezeggenschapsreglement, waarvan de MR naleving verzoekt, hangen samen met het adviesgeschil. Omdat de Commissie bepaald heeft dat dat besluit niet in stand kan blijven, heeft de MR geen belang meer bij de behandeling van die nalevingsverzoeken.
Het huishoudelijk reglement bevat geen verplichtingen van het bevoegd gezag tegenover de MR. Daarom kan de MR daarvan geen naleving verzoeken.