Datum uitspraak: 30-06-2021
Nummer uitspraak: 2021002080
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag start de werving voor een rector. Daarvoor wordt een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld. De BAC voert diverse sollicitatiegesprekken, waarna twee kandidaten overblijven. Omdat er verdeeldheid is binnen de BAC over de twee kandidaten, stelt de bestuurder voor om een duo-rectoraat in te stellen.
Het bevoegd gezag deelt aan de MR het voornemen mee om één kandidaat te benoemen als rector voor 0,8 fte en één kandidaat te benoemen als rector voor 0,4 fte. De MR geeft geen positief advies ten aanzien van het voorgenomen besluit tot benoeming van de kandidaat-rector voor 0,4 fte.

Uitspraak van de Commissie
De door de MR aangevoerde feiten en omstandigheden kunnen niet leiden tot het oordeel dat het bevoegd gezag bij het niet of niet geheel volgen van het advies van de MR bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.

Toelichting
Hoewel de benoemingsprocedure niet expliciet voorziet in de benoeming van twee rectoren in plaats van één, is deze uitkomst, gelet op de impasse die was ontstaan nadat er verdeeldheid was binnen de BAC over de twee kandidaten, begrijpelijk. Verder heeft het bevoegd gezag voldoende gemotiveerd waarom het gekozen heeft voor een duo-rectoraat. Ook is een uitbreiding van het rectoraat met 0,2 fte niet zodanig dat het (financieel) onredelijk kan worden geacht.
Verder is niet gebleken dat er een geschil is tussen de MR en het bevoegd gezag over de taakverdeling tussen de rectoren, en bovendien zal daarover nog een formeel adviestraject gevolgd worden.
Tot slot is ook niet gebleken dat de betreffende rector niet geschikt is voor de functie.

Trefwoorden: