Datum uitspraak: 23-12-2021
Nummer uitspraak: 2021018151
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag stelt de directeur vrij van werkzaamheden en treedt met haar in overleg. Er volgt een vaststellingovereenkomst die leidt tot einde dienstverband. De MR is van mening dat hij adviesrecht heeft over het vertrek van de directeur. Het bevoegd gezag vraagt geen advies aan de MR, omdat het dienstverband van de directeur van rechtswege afloopt en zij bovendien vrijwillig zou zijn vertrokken.

Uitspraak van de Commissie
Er is sprake van een adviesplichtig besluit. Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid tot zijn besluit tot ontslag van de directeur kunnen komen. Het besluit kan wel in stand blijven.

Toelichting
Onder het begrip ‘te nemen besluit met betrekking tot ontslag van de schoolleiding’ moet verstaan worden: ieder besluit tot ontheffing van een functionaris uit een directiefunctie. Of daarbij ook de arbeidsrechtelijke relatie wordt beëindigd, is niet doorslaggevend.
Aan het vertrek ligt een, ook door het bevoegd gezag erkend, onoverbrugbaar verschil van inzicht over het te voeren beleid ten grondslag. Van een vrijwillig vertrek is onder deze omstandigheden geen sprake.
Omdat partijen hebben afgezien van voortzetting van de arbeidsovereenkomst en de directeur een betrekking elders heeft aanvaard, blijft het besluit in stand.