Datum uitspraak: 10-02-2021
Nummer uitspraak: 109550
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft een flinke daling van het leerlingenaantal gehad; van 251 naar nu 41. Het bevoegd gezag verkent vervolgens de mogelijkheid van fusie met een andere school. Omdat de MR van de andere school geen instemming verleent, gaat de fusie niet door. Daarop besluit het bevoegd gezag de school op te heffen. De MR adviseert negatief.

Uitspraak van de Commissie
De door de MR aangevoerde feiten en omstandigheden kunnen niet leiden tot het oordeel dat het bevoegd gezag in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen om de school op te heffen.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft de procedurele aspecten van artikel 17 aanhef en onder a Wms voldoende in acht genomen.
Gelet op de daling van het aantal leerlingen en de kwaliteit van de school, die door de onderwijsinspectie de laatste jaren als onvoldoende is aangemerkt, is het begrijpelijk dat het bevoegd gezag de intentie heeft uitgesproken om de school op te heffen.
In tegenstelling tot hetgeen de MR heeft aangedragen heeft het bevoegd gezag voldoende inspanningen verricht om te komen tot een fusie. Ook heeft het bevoegd gezag aannemelijk gemaakt dat er, ook met de sluiting van de school, voldoende ruimte is voor openbaar onderwijs in de gemeente. 

Trefwoorden: