Datum uitspraak: 04-09-2019
Nummer uitspraak: 108777 - 19.09
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag wenst de organisatiestructuur te veranderen. Verantwoordelijkheden binnen de organisatie zullen laag belegd worden en er komt een grote mate van zelfsturing en minder hiërarchie op de locaties. De locatiedirecteuren worden gedurende een overgangsperiode niet meer aangestuurd door het College van Bestuur maar door twee directeuren. De GMR adviseert negatief. 

Uitspraak van de Commissie 
Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot zijn besluit tot wijziging van de organisatie- en managementstructuur kunnen komen. Het besluit kan in stand blijven.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft het overleg met de GMR zorgvuldig gevoerd. Het bevoegd gezag draagt zorg voor evaluatie van de reorganisatie in samenspraak met de GMR en te nemen deelbesluiten zullen aan de GMR worden voorgelegd.
De zorg van de GMR, dat mogelijk negatieve gevolgen van de reorganisatie daadwerkelijk zullen optreden, is onvoldoende concreet gemaakt.

Trefwoorden: