Datum uitspraak: 10-06-2013
Nummer uitspraak: 105764 - 13.05
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Het bestuur van de school heeft in afwijking van het advies van de MR besloten aan de gemeenteraad te verzoeken de openbare school op te heffen. De Commissie merkt dit aan als een besluit als genoemd in artikel 11 aanhef en onder c WMS: een besluit met betrekking tot de beëindiging van de werkzaamheden van de school. De Commissie overweegt dat het bevoegd gezag in de gevolgde procedure niet onjuist heeft gehandeld jegens de MR. Anders dan de MR heeft betoogd, hoeven voorstellen ter zake van de regeling van de gevolgen van het besluit niet tegelijkertijd met het vragen van advies aan de MR over het besluit, ter instemming worden voorgelegd aan de geledingen. Volstaan kan worden met een meer globale beschrijving van de gevolgen dan in het geval van een verzoek om instemming aan een geleding. Dat het onderwijs op onderdelen nog voor verdere verbetering vatbaar is, blijkt uit het recente inspectierapport, maar het bevoegd gezag heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit in de gegeven omstandigheden niet goed mogelijk zou zijn. Ten aanzien van het voortbestaan van scholen hanteert het bevoegd gezag twee toetsingscriteria: een school heeft bestaansrecht indien het aantal leerlingen boven de opheffingsnorm ligt; indien dat niet het geval is, kan de school blijven bestaan indien het de laatste school voor openbaar onderwijs is in een wijk. De school voldoet niet aan de redelijke criteria die het bevoegd gezag hanteert voor instandhouding en de MR heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht die zouden moeten leiden tot afwijking van deze criteria. Het bevoegd gezag heeft bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen. Het besluit van het bevoegd gezag kan in stand blijven.

Trefwoorden: