Datum uitspraak: 02-08-2012
Nummer uitspraak: 105501 - 12.13
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

In een overlegvergadering met de deelraad van een nevenvestiging van de school, heeft het bevoegd gezag meegedeeld dat de nevenvestiging per 1 augustus 2012 wordt gesloten, omdat vanwege het lage aantal leerlingen de kwaliteit van het onderwijs niet meer kon worden gegarandeerd en de rijksbekostiging komt te vervallen. Volgens het bevoegd gezag had de deelraad hierin geen adviesrecht. De deelraad heeft het bevoegd gezag meegedeeld dat het besluit wel adviesplichtig is en dat de deelraad vanwege het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van het besluit een negatief advies geeft. Later heeft het bevoegd gezag de deelraad alsnog om advies gevraagd. De deelraad heeft het negatieve advies herhaald en voorts wederom verzocht om de gronden en onderliggende stukken. Vervolgens heeft het bevoegd gezag definitief besloten over te gaan tot sluiting van de nevenvestiging per 1 augustus 2012. Nadat de Ondernemingkamer bij arrest van 17 juli 2012 de vordering van de deelraad tot vernietiging van het besluit tot sluiting van de nevenvestiging had afgewezen omdat de LCG WMS bevoegd is ter zake van geschillen over adviesplichtige besluiten, heeft de deelraad een adviesgeschil aan de Commissie voorgelegd. De Commissie overweegt dat nergens is gebleken dat het bevoegd gezag aan het op basis van de artikelen 8 en 17 WMS gerechtvaardigde verzoek van de deelraad om meer informatie heeft voldaan. Dit is niet goed te begrijpen, temeer niet daar de informatie waar de deelraad om vroeg kant-en-klaar voorhanden was in de vorm van een notitie van het bevoegd gezag. Gelet op de geschetste omstandigheden heeft het bevoegd gezag nagelaten om de deelraad tijdig en op juiste wijze van informatie te voorzien met betrekking tot de besluitvorming waar dat zeer wel mogelijk was geweest. Deze inbreuk op de voorschriften van de WMS heeft geleid tot een ernstige belemmering van de deelraad in de uitoefening van zijn rechten. Aan het besluit kleven derhalve zodanige procedurele gebreken, dat het besluit reeds hierom niet in stand kan blijven.

Trefwoorden: