Datum uitspraak: 12-09-2012
Nummer uitspraak: 105529 - 12.14
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Nadat de Commissie in een eerdere procedure (105501) had uitgesproken dat het voorgenomen besluit tot sluiting van een nevenvestiging niet in stand kan blijven, heeft het bevoegd gezag aan de ouders van de leerlingen een e-mail gezonden waarin onder meer staat dat in het nieuwe schooljaar de leerlingen geplaatst zullen worden in één groep en dat aan deze groep door één leerkracht zal worden lesgegeven. Na daarop gewezen te zijn door de deelraad, heeft het bevoegd gezag de deelraad om advies gevraagd waarop negatief advies is uitgebracht. Gelet op eerdere procedures bij de Commissie en de Ondernemingskamer en gezien de aard en inhoud van het door het bevoegd gezag te nemen besluit, had van het bevoegd gezag verwacht mogen worden dat het extra aandacht zou geven aan het in acht nemen van de bepalingen in de WMS. De Commissie oordeelt dat het bevoegd gezag heeft nagelaten om de deelraad conform de voorschriften van de WMS tijdig en op de juiste wijze te betrekken bij de besluitvorming met betrekking tot het organisatiebeleid van de school. Onder "tijdig" dient in dit verband te worden verstaan zo spoedig mogelijk na de eerdere uitspraak van de Commissie, maar in ieder geval vóór het nemen van het besluit. Deze inbreuk op voorschriften van de WMS heeft geleid tot een ernstige belemmering van de deelraad in de uitoefening van zijn rechten waardoor de belangen van de deelraad ernstig zijn geschaad. De Commissie oordeelt dat het bevoegd gezag bij het niet volgen van het advies van de deelraad bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen en dat aan dit besluit zodanige ernstige procedurele gebreken kleven, dat het besluit reeds hierom niet in stand kan blijven.