Datum uitspraak: 09-12-2013
Nummer uitspraak: 105970 - 13.14
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Na overleg is een procedure vastgesteld die zou leiden tot hetzij (tijdelijke) benoeming van de waarnemend directeur, hetzij werving van een nieuwe directeur. De MR adviseerde negatief over het voorgenomen besluit tot benoeming waarnemend directeur. Het voorgenomen besluit is omgezet in een definitief besluit. De MR deelde daarop aan de ouders mee dat de voltallige MR had besloten zich terug te trekken en de taken neer te leggen.
Uit de brief van de MR aan de ouders en verzorgers blijkt niet dat de leden hun lidmaatschap hebben opgezegd als bedoeld in het medezeggenschapsreglement (het lidmaatschap van de MR eindigt door opzegging door het lid). Derhalve kan niet worden aangenomen dat de Commissie niet bevoegd is kennis te nemen van het geschil omdat er geen MR meer zou zijn.
Wat betreft de vraag of het geschil rechtsgeldig aanhangig is gemaakt, leest de Commissie het verzoekschrift aldus dat de functionerende leden van de MR, in casu de ouderleden, het besluit hebben genomen om het geschil aanhangig te maken.
Dit besluit is unaniem genomen door de (vier) ouderleden van de MR, derhalve niet door de vereiste MR-meerderheid van ten minste vijf stemmen. Het staken van hun MR-activiteiten door de personeelsleden zou zo tot gevolg hebben dat iedere besluitvorming binnen de MR vanaf dat moment onmogelijk zou zijn geworden, terwijl niet is gebleken dat de desbetreffende leden dit gevolg hebben beoogd. De Commissie acht dit een zo ongerijmd en ongewenst gevolg dat zij daaraan niet het gevolg verbindt dat het besluit om het adviesgeschil aanhangig te maken als niet rechtsgeldig genomen moet worden aangemerkt. In deze bijzondere omstandigheden is het besluit van de vier nog actieve leden van de MR rechtsgeldig genomen.
Wat betreft de benoeming van de waarnemend directeur geldt dat een externe partner bij de vertegenwoordigers van het directieoverleg, de MR, het lerarenteam en de oudervereniging zou peilen of naar hun mening de waarnemend directeur paste in het profiel van de nieuw te benoemen directeur. Deze peiling heeft niet plaatsgevonden. Onder de geschetste omstandigheden heeft het bevoegd gezag bij het niet volgen van het advies niet in redelijkheid tot zijn benoemingsbesluit kunnen komen. Het besluit van het bevoegd gezag kan niet in stand blijven.

Trefwoorden: