Datum uitspraak: 30-10-2017
Nummer uitspraak: 107894 - 17.10
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag deelt aan de MR mee dat de directeur van de school van haar taken is ontheven en dat het bevoegd gezag voornemens is haar te schorsen. De MR meent dat daarmee ook een besluit is genomen over een wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, waarvoor de MR adviesrecht heeft. De MR zou negatief over de wijziging in de taakverdeling hebben geadviseerd en legt een adviesgeschil voor aan de Commissie.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek tot behandeling van een adviesgeschil is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De MR heeft het adviesgeschil buiten de daarvoor geldende termijn van zes weken aan de Commissie voorgelegd. Die termijn is gaan lopen nadat is gebleken dat het bevoegd gezag uitvoering gaf aan het adviesplichtig besluit (artikel 34 lid 3 Wms). De MR heeft het geschil vier weken en twee dagen na afloop van die termijn aanhangig gemaakt. Het verzoek is daarom kennelijk niet-ontvankelijk. Dat de MR eerst met het bevoegd gezag wilde overleggen en dat de termijn grotendeels in de schoolvakantie viel, maakt dit niet anders.