Datum uitspraak: 25-03-2010
Nummer uitspraak: 104437 - 10.03
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Het besluit van het bevoegd gezag tot clustervorming van de onder zijn gezag vallende scholen is een besluit tot vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school, waarvoor de GMR adviesrecht heeft. De GMR heeft negatief geadviseerd en het bevoegd gezag heeft dat advies niet opgevolgd. De GMR legt een adviesgeschil voor aan de Commissie. Artikel 34 lid 2 WMS bepaalt dat de GMR een adviesgeschil indient binnen zes weken nadat het bevoegd gezag het betrokken besluit heeft genomen. Deze termijn is ruim overschreden; de GMR meende dat de termijn verlengd werd met de duur van de kerstvakantie. De Commissie overweegt dat de termijn niet wordt opgeschort gedurende een voor de school geldende vakantieperiode, aangezien de WMS ter zake geen bepaling bevat. De bepaling in artikel 17 van het Reglement van de Commissie, inhoudende dat de termijnen worden verlengd met de vakantieperiodes van de instelling, ziet uitsluitend op de in het desbetreffende reglement opgenomen termijnen. Voorts zijn geen omstandigheden gebleken die de termijnoverschrijding verschoonbaar maken. Het verzoek is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor indiening van een adviesgeschil.