Datum uitspraak: 19-08-2013
Nummer uitspraak: 105768 – 13.09 Interpretatiegeschil PO
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In geschil is of de beslissing een beëindigingsovereenkomst met de directeur aan te gaan, vooraf voor advies aan de MR had moeten worden voorgelegd. Onder "te nemen besluit met betrekking tot ontslag van de schoolleiding" als bedoeld in art. 11 aanhef en onder h Wms, verstaat de Commissie ieder besluit tot ontheffing van een functionaris uit een directiefunctie. Het adviesrecht van de MR strekt niet zo ver dat daarmee de vrije arbeidskeuze van directieleden kan worden doorkruist. Het vrijwillig karakter van het vertrek van de schoolleider dient wel aantoonbaar te zijn. Uit de brief van de directeur aan de ouders blijkt van het bestaan van een betekenisvol meningsverschil. Het akkoord van de zijde van de voormalige directeur om in die situatie een beëindigingsovereenkomst aan te gaan met het bevoegd gezag is niet aan te merken als een vrijwillig vertrek op initiatief van de voormalige directeur. Aan het vertrek ligt een onoverbrugbaar verschil van visie op het te voeren beleid ten grondslag, hetgeen in het licht van de bepalingen van de Wms bij uitstek iets is waarbij de medezeggenschap betrokken hoort te zijn. Derhalve valt de beslissing om met de voormalige directeur een beëindigingsovereenkomst te sluiten onder de aangelegenheid 'ontslag van de schoolleiding' waarvoor de MR adviesrecht heeft. Het gegeven dat partijen bij de beëindigingsovereenkomst hebben afgesproken dat er over de redenen daarvan niets naar buiten zou worden gebracht, kan geen afbreuk doen aan de bevoegdheid die de MR rechtens toekomt. De Commissie wijst in dat verband op artikel 20 lid 3 medezeggenschapsreglement op grond waarvan de leden van de MR verplicht zijn tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag hen geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met de hen opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Trefwoorden: