Datum uitspraak: 02-02-2015
Nummer uitspraak: 106396
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep HBO 

Situatie
De werknemer neemt een tentamen af bij studenten, dat overeenkomt met een eerder afgenomen proeftentamen. De studenten moeten het tentamen overdoen. Hiervoor geeft de werkgever de werknemer een berisping. Tegen deze beslissing stelt de werknemer beroep in. 
Uitspraak Commissie
Het beroep is ongegrond. De werkgever heeft de formaliteiten uit de cao in acht genomen en hij concludeert terecht dat de werknemer plichtsverzuim heeft gepleegd. De genomen maatregel staat in de juiste proportie tot het plichtsverzuim. 
Toelichting
De werkgever heeft de berisping opgelegd en de werknemer in de gelegenheid gesteld hiertegen verweer te voeren. De werknemer meent dat artikel P-2 van de cao hbo voorschrijft dat eerst een voornemen wordt kenbaar gemaakt waartegen de werknemer verweer kan voeren. De letterlijke tekst van artikel P-2 lid 1 cao hbo biedt de werkgever een keuze tussen het opleggen of overwegen van een disciplinaire maatregel. Nadat deze keuze door de werkgever is gemaakt, kan de werknemer verweer voeren tegen het opleggen van de maatregel of tegen het voornemen daartoe. Daarna beslist de werkgever of hij zijn (voorgenomen) beslissing bestendigt. In beide  gevallen wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld zijn visie op het (voorgenomen) besluit van de werkgever te geven voordat het besluit definitief wordt. De werkgever heeft de cao op dit punt juist toegepast. Als goed werknemer heeft een docent de plicht om een tentamen op te stellen dat voldoet aan de validiteitseisen. Bij handelen rond tentamens en examens moet een docent extra zorgvuldig zijn. Dit was hier niet het geval waardoor de werknemer plichtsverzuim heeft gepleegd. De berisping die hiervoor is gegeven, is proportioneel.