Datum uitspraak: 22-02-2005
Nummer uitspraak: 102685
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent is berispt omdat hij zijn leerlingen tijdens de lessen de beschikking zou hebben gegeven over een vijftigtal examenvragen met bijbehorende antwoorden, waarbij hij instructies zou hebben gegeven over welke vragen tijdens het (her)examen zouden worden gebruikt. De werknemer betwist en stelt de vragen en antwoorden slechts gegeven te hebben vanuit pedagogisch-didactisch oogpunt omdat het een zeer moeilijk vak betreft en het lesboek te theoretisch is. De Commissie oordeelt dat onvoldoende is komen vast te staan dat de werknemer de leerlingen vooraf heeft medegedeeld welke vragen op het examen gesteld zouden worden. Wel lijkt aannemelijk dat de leerlingen uit de behandelde lesstof hebben kunnen afleiden welke vragen hoogstwaarschijnlijk op het examen gesteld zouden worden. Een zodanige handelwijze is op zichzelf genomen niet ongeoorloofd. Zo er al aspecten van afkeuring zijn aan te wijzen en zo deze handelwijze al is aan te merken als plichtsverzuim, is de Commissie van oordeel dat deze handelwijze, alle omstandigheden in aanmerking nemend, onvoldoende plichtsverzuim oplevert om de opgelegde berisping te rechtvaardigen.
Beroep gegrond.