Datum uitspraak: 07-06-2004
Nummer uitspraak: 102498
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beweerd plichtsverzuim bestaat volgens de werkgever uit het zonder geldige reden afwezig zijn tijdens de eerste 2 weken van het cursusjaar 2002-2003 en gedurende enkele andere werkdagen. De werknemer is beperkt inzetbaar omdat hij nog werkzaamheden elders verricht en bovendien zorgtaken heeft. Hij kon niet aanwezig zijn bij een roostervergadering voor het nieuwe cursusjaar. Hierdoor had hij geen kennis van het rooster en is hij enige werkdagen aan het begin van het cursusjaar afwezig geweest. De Commissie is van oordeel dat in de verhouding werkgever-werknemer in het algemeen de werkgever de meest gerede partij is om de door de werknemer te vervullen taken toe te wijzen en openbaar te maken. Dit kan onder omstandigheden anders liggen. In dit geval echter had de werkgever de werknemer moeten inlichten.
Voorts is ten aanzien van de afwezigheid op de donderdagen in de maanden april en mei 2003 gebleken dat de taken van de werknemer verplaatst waren en daarbij anders ingevuld werden. Onder dergelijke omstandigheden ontbrak voor hem de noodzaak en verplichting om op de desbetreffende donderdagen op de instelling aanwezig te zijn. Daar komt bij dat de werkgever niet in redelijkheid van de werknemer mag verlangen aanwezig te zijn, zonder dat hem een welomschreven taak wordt opgedragen. Geen sprake van plichtsverzuim.
Beroep gegrond.