Datum uitspraak: 13-01-2003
Nummer uitspraak: 102024
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Berisping is opgelegd omdat de docent opmerkingen zou hebben gemaakt jegens een leerlinge die ondoordacht zijn, de grenzen van het betamelijke overschrijden en daardoor onacceptabel zijn voor een docent. De werknemer erkent de gewraakte opmerkingen te hebben geuit doch wijst op de context waarin hij deze heeft gemaakt.
De Commissie overweegt dat er sprake is van plichtsverzuim doch acht de opgelegde maatregel niet proportioneel nu het een drietal opmerkingen betreft die zich in een lange tijdspanne hebben voorgedaan en er geen sprake lijkt te zijn van een structurele handelwijze van de werknemer.
Beroep gegrond.