Datum uitspraak: 05-06-2009
Nummer uitspraak: 104027
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Berisping wegens plichtsverzuim, eruit bestaande dat werknemer een les niet heeft gegeven en naar huis is gegaan.
De werkgever heeft niet juist gehandeld door in eerste instantie aan te geven dat hij een waarschuwing wilde geven terwijl hij uiteindelijk een schriftelijke berisping heeft gegeven. Dat hij niet heeft aangegeven dat de werknemer zich in het mondeling verweer kon laten bijstaan door een raadsman is laakbaar; hiertoe bestaat echter geen verplichting.
De werknemer stelt dat hij zich ziek gemeld heeft en de les niet kon geven. Ter zitting is gebleken dat de werkgever geen second opinion van de bedrijfsgeneeskundige dienst heeft gevraagd omtrent de ziekmelding. Aldus dient het ervoor gehouden te worden dat de werknemer de hem opgedragen werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Onder deze omstandigheden kan geen sprake zijn van plichtsverzuim. Beroep gegrond.