Datum uitspraak: 20-03-2008
Nummer uitspraak: 103610
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is docent lichamelijke opvoeding. Zij is berispt omdat zij geen gehoor gegeven heeft aan de opdracht tot het verrichten van invalwerkzaamheden voor een zieke collega. Vaststaat dat de werkneemster heeft geweigerd te voldoen aan het verzoek om tijdens haar tussenuren een vervangingsles te verzorgen. De Commissie overweegt dat het aan de directeur is om te waarborgen dat de te verzorgen lessen, in geval van ziekte van een docent, zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden en de directeur de afweging dient te maken over het al dan niet inzetten van werkneemster. Werkneemster was alsdan de enige aanwezige docent die was vrijgeroosterd van het geven van lessen. Verzoek van de directeur tot verzorgen van de invalles was redelijk. De Commissie oordeelt dat werkneemster niet in redelijkheid kon weigeren om aan deze redelijke werkopdracht te voldoen, zodat de hardnekkige weigering neerkomt op plichtsverzuim als bedoeld in art. H-44 CAO-BVE. De Commissie acht de maatregel proportioneel. Beroep ongegrond.