Datum uitspraak: 20-05-2008
Nummer uitspraak: 103683
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is als huismeester werkzaam. Klachten van een collega zijn door de Klachtencommissie ongewenst gedrag gegrond verklaard met het advies de werknemer schriftelijk te berispen en hem naar een andere locatie over te plaatsen. Werknemer heeft advies overgenomen. Beroep gericht tegen het voornemen, maar uit proceseconomisch oogpunt en omdat de werkgever het voornemen ongewijzigd heeft omgezet in een beslissing, is het beroep ontvankelijk. Werknemer is inmiddels akkoord met overplaatsing als ordemaatregel. De werknemer is niet in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen het voornemen tot  oplegging disciplinaire maatregel. Bij het opleggen van een disciplinaire maatregel is een aanmerkelijk rechtspositioneel belang van de werknemer betrokken. Dat belang wordt door middel van de verweermogelijkheid in de CAO beschermd. Door niet ten volle de voorgeschreven gelegenheid voor het voeren van verweer te bieden, wordt de werknemer in dat belang geschaad. Op grond hiervan reeds is het beroep tegen de berisping gegrond. Ten overvloede geeft de Commissie aan dat handhaving van de overplaatsing ertoe dient te leiden dat de werkgever schriftelijk en ondubbelzinnig aangeeft dat de overplaatsing geen disciplinair karakter heeft. Beroep gegrond.