Datum uitspraak: 22-03-2007
Nummer uitspraak: 103322
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer -  medewerker gebouwenbeheer en logistiek/conciërge - heeft aan het eind van een werkdag pauze opgenomen terwijl er nog voor verzending van een aantal belangrijke poststukken gezorgd moest worden. Hij is berispt vanwege het ontbreken van een flexibele opstelling, het ontbreken van klantgericht denken, het ongeoorloofd opnemen van pauze aan het eind van de dienst en het niet meedenken met de klant naar een alternatieve oplossing. De Commissie oordeelt dat de werkgever vanwege het ontbreken van richtlijnen ter zake niet in zijn algemeenheid kan stellen dat het opnemen van pauze aan het eind van de dienst ongeoorloofd is. Werknemer had een andere medewerker geïnstrueerd waaruit blijkt dat hij de intentie had te voldoen aan de opdracht de stukken tijdig te verzenden. De Commissie concludeert tot plichtsverzuim omdat de werknemer zich flexibeler had kunnen opstellen, wetende dat het College van Bestuur groot belang hechtte aan een tijdige verzending van belangrijke stukken. De Commissie acht de opgelegde maatregel evenwel niet proportioneel omdat niet gesteld kan worden dat de poststukken alleen door toedoen van de werknemer niet tijdig zijn verzonden. De management-assistent van het College van Bestuur was ook op de hoogte van het feit dat de TPG-medewerker niet meer op de poststukken wilde wachten en heeft vervolgens ook geen nadere actie ondernomen. Beroep gegrond.