Datum uitspraak: 20-01-2005
Nummer uitspraak: 102647
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever stelt dat werknemer zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim door het verzenden van een e-mailbericht aan haar collega-docenten over de situatie van de studenten op haar account in relatie tot het rapport van de Commissie S (mbt de HBO-fraude) en over het verzoek dat zij daarover aan de voorzitter van het college van bestuur heeft gedaan. De Commissie overweegt dat de werknemer niet heeft gehandeld in strijd met de mededelingen die door de werkgever waren gedaan met betrekking tot de communicatie over voormeld rapport. Ook voorts meent de Commissie dat het e-mailbericht niet in redelijkheid als ontoelaatbaar beschouwd kan worden. De werknemer trachtte met de bewuste e-mail weer rust te brengen bij haar collega's. De Commissie oordeelt dat er geen sprake is van plichtsverzuim zodat er geen grond is voor het opleggen van een disciplinaire maatregel. Beroep gegrond.