Datum uitspraak: 20-02-2020
Nummer uitspraak: 108987
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De docent heeft twee van de toetsen, die het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voorschrijft, niet afgenomen, zonder dat hij daarover vooraf met een leidinggevende of de examencommissie had overlegd. De werkgever legt hem een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond. 

Toelichting
Het PTA is een belangrijk document voor de leerlingen, docenten en de school. Afwijking van het PTA kan hun belangen schaden. Dat had een ervaren docent, die bovendien sectievoorzitter is, zich moeten realiseren. 
Omdat de werknemer op eigen initiatief en zonder overleg van het PTA is afgeweken, is er sprake van plichtsverzuim. Een berisping is daarvoor een passende maatregel, temeer nu de werknemer reeds eerder was gewaarschuwd voor het niet nakomen van afspraken. Ook had de werkgever kort voordat de werknemer het besluit had genomen om twee toetsen niet af te nemen, nog benadrukt tegenover het personeel dat het PTA strikt moet worden nageleefd, zoals het personeelshandboek van de school ook vermeldt. Ook als sprake is van hoge werkdruk, tijdnood en lastige leerlingen, ontslaat dit een werknemer niet van de verplichting om te zorgen voor een deugdelijke examinering van zijn leerlingen. 
De opgelegde maatregel is proportioneel.